!
 
 
, , , , Texts of songs, the song text, chords, notes
, , , , Texts of songs, the song text, chords, notes A Al Sirat
Tryb -Tryb


"Kim jesteœ? Co robisz? Ile ci p³ac¹?

Dla kogo pracujesz? Z kim sypiasz? Co pijesz?

Jakim jeŸdzisz wozem? Czy widzia³eœ mój?

Mi³o by³o poznaæ, mo¿e kiedyœ skorzystam!"

Nie chcê ju¿ biec, nie chcê ju¿ biec, nie mogê!

Nie chcê ju¿ biec, a nie wiem jak zatrzymaæ siê!

NIE TAK!!! NIE TAK!!!

NIE TAK

widzê ten œwiat, rozdam swój czas,

prze¿yjê go!

NIE TAK!!! NIE TAK!!!

NIE TAK

odbieram to, postrzegam z³o,

jak mówi¹ ci:

"¯yj do po³owy, jak jeszcze jeden tryb!"

"Pokorne cielê, synu, dwie matki ssie!

Nie okazuj uczuæ, nie dasz zraniæ siê!

Masz zostaæ kimœ, a nie tak jak ja,

zbyt ciê¿ki kamieñ wci¹¿ pod górê pchaæ!"

NIE!!!

"ZOSTAW SOBIE DRZWI!!! ZOSTAW SOBIE DRZWI!!!

Przecie¿ zawsze coœ ci mo¿e urwaæ rêkê!

Zabezpieczaj siê, byœ móg³ uciec gdy

statek zacznie ton¹æ, ci¹gn¹c ciê w odmêty!"

"ZOSTAW SOBIE DRZWI!!! ZOSTAW SOBIE DRZWI!!!

Przecie¿ zawsze coœ ci mo¿e urwaæ rêkê!

Zabezpieczaj siê, byœ móg³ uciec gdy

statek zacznie ton¹æ...

Ja dobrze wiem co chcê z ¿ycia dla siebie.

Nie proœ, bym wci¹¿ drogê wybiera³ tak jak chcesz!

NIE TAK!!! NIE TAK!!!

NIE TAK <i>[...][Solo: Cola]

[solo: sYn]"Kolejny rok, ty wci¹¿ nie zmieniasz siê.

Móg³byœ t³uc ju¿ kasê, zamiast ¿yæ mrzonkami!

Myœla³em jak ty, lecz teraz wiem ju¿, ¿e

najwa¿niejsze to: ZJE¦Æ, WYPIÆ, ZER¯N¡Æ SWOJ¡ BABÊ!!!"

Nie zdusisz mnie swym ¿alem, nie, nie mo¿esz!

Przespa³eœ czas, lecz przestañ tym obci¹¿aæ mnie!

NIE TAK!!! NIE TAK!!!

NIE TAK

[...]Die Texte der Lieder. - 500 .

22.04.2009 - 7.5 Liters Of Water -
22.04.2009 - Your Own Face -
22.04.2009 - Under The Pressure -
22.04.2009 - Thirst -
22.04.2009 - The Worst Disease -
. ?
, .
 
ICQ status
icq: 555444639