!
 
 
, , , , Texts of songs, the song text, chords, notes
, , , , Texts of songs, the song text, chords, notes A Al Sirat
Kala -Kala


...Tyle lat, zaklêty kr¹g...

tysi¹c razy pope³ni³em ten sam b³¹d...

Wstajê i upadam wci¹¿

tworzê plany, potem je wyrzucam w k¹t...Ten dzieñ jest po to, ¿ebym zebra³ ca³y ¿al

i wyrzuci³ z siebie go.

Chcê patrzeæ wprost bez wstydu, chcê kreowaæ œwiat

bez ciê¿aru wczorajszego dnia.Siêgam w g³¹b, chcê znaleŸæ gdzie

b³êdy by³y, choæ tak trudno przyznaæ siê,

wyj¹æ na wierzch ca³y brud,

raz rozliczyæ, ¿eby nie powracaæ ju¿,

iœæ do przodu znów!Ten dzieñ <i>[...]Wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ...

Wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ...

ZAPOMNIEÆ[solo: sYn]ZnaleŸæ, wybaczyæ, zapomnieæ...

ZnaleŸæ, wybaczyæ, zapomnieæ...

ZAPOMNIEÆTen dzieñ <i>[...]Die Texte der Lieder. - 500 .

22.04.2009 - 7.5 Liters Of Water -
22.04.2009 - Your Own Face -
22.04.2009 - Under The Pressure -
22.04.2009 - Tryb -
22.04.2009 - Thirst -
. ?
, .
 
ICQ status
icq: 555444639