!
 
 
, , , , Texts of songs, the song text, chords, notes
, , , , Texts of songs, the song text, chords, notes A Al Sirat
Milczysz -Milczysz


Czy zniszczonemu nie podaje siê rêki?

W nieszczêœciu nie wo³a o pomoc?

Czeka³em na szczêœcie, a przysz³o z³o!

Szuka³em œwiat³a, a nasta³ mrok!

Wnêtrze me kipi, nie milczy,

Bo spad³y na mnie dni klêski!

Chodzê sczernia³y, spalony do koñca,

Powstajê w gromadzie, by krzyczeæ!

Sta³em siê bratem szakali...

Ma skóra nad piec rozpalona!

Czy Z³oczyñcy nie spotka zguba?

Czy Ty nie widzisz i kroków mych nie liczysz?[Pre-Chorus]

Milczysz...

Ciebie b³aga³em o pomoc - bez echa!

Pogr¹¿a³em siê, a nie zwa¿a³eœ na mnie!

Sta³eœ siê dla mnie taki okrutny...[Chorus:]

Porywasz, zezwalasz unosiæ wichrowi,

Rozwiewasz moja nadziejê...

Wiem, nie odwrócisz do mnie nigdy Twej twarzy,

A nicoϾ mym przeznaczeniem...[Solo: Cola]

Ojcze nasz (...)[Solo: SINgiel]

Jesteœ wszêdzie, choæ nie ma Ciê nigdzie,

Mijasz mnie, choæ dostrzec nie mogê...

Kto Ci zabroni choæ zniszczysz?

Kto zdo³a powiedzieæ "Co robisz?!"?

Bo Ty swego gniewu hamowaæ nie musisz,

Choæbyœ mia³ Ziemi¹ zatrz¹œæ w posadach!

Jestem grzesznikiem, przyznajê,

Wiec powiedz, po co mêczê siê na pró¿no?

Choæbym siê rok ca³y w bia³ym œniegu k¹pa³,

I tak przed Twym obliczem nie bêdê czysty,

Wiec powiedz mi, czemu tak mnie drêczysz?

Powiedz mi, czemu odrzucasz dzie³o r¹k swoich?[Repeat pre-Chorus][Repeat Chorus]Die Texte der Lieder. - 500 .

22.04.2009 - 7.5 Liters Of Water -
22.04.2009 - Your Own Face -
22.04.2009 - Under The Pressure -
22.04.2009 - Tryb -
22.04.2009 - Thirst -
. ?
, .
 
ICQ status
icq: 555444639