!
 
 
, , , , Texts of songs, the song text, chords, notes
, , , , Texts of songs, the song text, chords, notes A Al Sirat
Pacz! -Pacz!


Tak zachwyceni sw¹ odrêbnoœci¹,

Tak przekonani o w³asnej s³usznoœci,

Tak zach³yœniêci sw¹ doskona³oœci¹,

Tacy dostojni w swej wynios³oœci,

Sprzedajemy swe dusze i cia³a,

Depczemy wszelkie wartoœci,

Zabijamy, by choæ na chwilê doznaæ

Potêgi, w³adzy, wielkoœci...P³acz!P³acz!

Mo¿e wtedy, choæ na chwilê staniesz siê

Tym, czym by³eœ!

A gdy obudzi Ciê krew mro¿¹ce przera¿enie,

Wtedy zrozumiesz, ¿e to co robisz,

Z³ud¹, k³amstwem jest,[Chorus:]

A to co robisz nie ma znaczenia,

Pusty manifest Twej bezradnoœci,

Choæ otoczony aur¹ zniszczenia,

I tak rozwiany podmuchem nicoœci...[Solo: Cola]

Po¿¹dam, chcê,

Sam spalam siê,

Nie mam ju¿ si³, lecz dalej brnê

Zgubi³em sens,

Na rêkach krew,

Nie mam odwagi, by przerwaæ sen...Die Texte der Lieder. - 500 .

22.04.2009 - 7.5 Liters Of Water -
22.04.2009 - Your Own Face -
22.04.2009 - Under The Pressure -
22.04.2009 - Tryb -
22.04.2009 - Thirst -
. ?
, .
 
ICQ status
icq: 555444639